Разрешение № 518 от 13.06.2019 г. за проучване на строителни материали в площ "Елица", област Плевен

РАЗРЕШЕНИЕ № 518 от 13.06.2019 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Елица", разположена в землището на град Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен.

На основание  чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземни богатства (ДВ, бр. 61 от 2010 г.), § 105, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 25 от Протокол № 20 от заседанието на Министерския съвет на 15 май 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Скамат" ООД, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 114658600, със седалище и адрес на управление – ул. "Стефан Караджа" No 4, вх. А, ап. 4, гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Елица", разположена в землището на град Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.97 (нула цяло и деветдесет и седем стотни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Елица"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4704000.0

8570220.0

2

4704000.0

8570500.0

3

4703500.0

8570500.0

4

4702500.0

8571000.0

5

4702500.0

8570520.0

6

4703500.0

8569500.0

7

4703641.1

8569847.0

8

4703646.8

8570013.2

9

4703680.6

8570112.7

10

4703841.5

8570227.5

отпечатай тази страница