Разрешение № 516 от 13.06.2019 г. за проучване на строителни материали в площ "Плачков рид", област Сливен

РАЗРЕШЕНИЕ № 516 от 13.06.2019 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Плачков рид", разположена в землището на село Питово, община Нова Загора, област Сливен.

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т.1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по точка № 24 от Протокол № 20 от заседанието на Министерския съвет на 15 май 2019 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Хай Мед Тех" ЕООД, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 200490976, със седалище и адрес на управление – гр. София, район "Триадица", ул. "Костенски водопад" No 47А, ап. 9, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Плачков рид", разположена в землището на село Питово, община Нова Загора, област Сливен, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.60 (нула цяло и шест десети) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Списък с координати на граничните точки, описващи площ "Плачков рид"

(Координатна система 1970 г.)

No

X [m]

Y [m]

1

4634341.8

9477300.2

2

4633832.8

9478386.8

3

4633373.4

9478234.7

4

4634015.7

9476967.9

отпечатай тази страница