Разрешение № 515 от 13.06.2019 г. за проучване на строителни материали в площ "Бабица", област Перник

РАЗРЕШЕНИЕ № 515 от 13.06.2019 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Бабица", разположена в землището на с. Бабица, община Брезник, област Перник.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, и протоколно решение по точка № 26 от Протокол № 9 от заседанието на Министерския съвет на 27 февруари 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "ТРЕЙС РИСОРСИЗ" ЕООД, гр. София - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 175085154, със седалище и адрес на управление – гр. София 1680, бул. „България” № 102, Бизнес център "Белисимо", ет. 6, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Бабица", разположена в землището на с. Бабица, община Брезник, област Перник, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.50 (нула цяло и петдесет) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работната програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението  може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Бабица"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4606801

8467027

2

4607212

8467257

3

4606962

8467566

4

4606672

8468008

5

4606399

8467834

6

4606188

8467637

7

4606428

8467433

8

4606534

8467108

отпечатай тази страница