Разрешение № 513 от 13.06.2019 г. за проучване на строителни материали в площ "Извора", област Търговище

РАЗРЕШЕНИЕ № 513 от 13.06.2019 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Извора", разположена в землището на с. Черковна, община Търговище, област Търговище.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по точка № 24 от Протокол № 21 от заседанието на Министерския съвет на 22 май 2019  г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "ИНТЕРПРОМ" ООД, гр. София - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 121115366, със седалище и адрес на управление – гр. София 1309, район Възраждане, бул. "Александър Стамболийски" № 130-132, сграда "А", ет. 1, офис 1, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Извора", разположена в землището на с. Черковна, община Търговище, област Търговище, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.275 (нула цяло двеста седемдесет и пет) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работната програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението  може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Извора"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4678303

9530729

2

4678419

9530632

3

4678735

9530572

4

4678888

9530682

5

4678687

9531297

6

4678528

9531338

отпечатай тази страница