Разрешение № 509 от 13.06.2019 г. за проучване на строителни материали в площ "Белите поляни", област Варна

РАЗРЕШЕНИЕ № 509 от 13.06.2019 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Белите поляни", разположена в землището на с. Близнаци, община Аврен, област Варна.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по точка № 23 от Протокол № 21 от заседанието на Министерския съвет на 22 май 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "ЕСКАНА" АД, гр. Варна - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 103044056, със седалище и адрес на управление – гр. Варна 9010, район Приморски, ул. "Арх. Петко Момчилов" № 26, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ "Белите поляни", разположена в землището на с. Близнаци, община Аврен, област Варна, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.247 (нула цяло двеста четиридесет и седем) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работната програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението  може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Белите поляни"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4669300

9635385

2

4669360

9635644

3

4668440

9635840

4

4668461

9635545

отпечатай тази страница