Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България (2010 г.)

Настоящият документ е изготвен на основание чл. 4, ал. 2, т. 17 от Закона за енергетиката, който изисква ежегодното издаване на Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката.

Настоящият раздел е подготвен въз основа на Констативен енергиен баланс за 2009 г., който се изготвя от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на базата на отчетна информация, предоставена от страна на енергийните предприятия в страната, в съответствие с разпоредби на Закона за енергетиката и нормативната рамка по неговото прилагане.

Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България (2010 г.)

отпечатай тази страница