Анкетна карта

1. Досега използвали ли сте услугите на администрацията на Министерството на енергетиката?

2. Лесно ли се намира информация за административните услуги, които предлага Министерството на енергетиката?

3. Информацията на таблото в приемната е достъпна

4. Информацията на таблото в приемната е изчерпателна

5. Информацията на таблото в приемната е разбираема

6. Каква допълнителна информация бихте желали да се постави на таблото?

7. Информацията, която получихте от служителите в звеното за административно обслужване, е ясна и лесно разбираема

8. Информацията, която получихте от служителите в звеното за административно обслужване, е изчерпателна

9. Информацията, която получихте от служителите в звеното за административно обслужване, е точна

10. Ако въпросът не е бил от компетенциите на служителите в звеното за административно обслужване, бяхте ли насочени към съответния експерт в МЕ или компетентната институция?

11. За колко време бяхте обслужен/а на фронт-офиса на едното гише?

12. Спазват ли се законните срокове за извършване на административна услуга?

13. Служителите от звеното за административно обслужване са се отнесли към Вас вежливо и с уважение

14. Служителите от звеното за административно обслужване разбират моя проблем/моето запитване

15. Как оценявате качеството на обслужване на служителите от звеното на административното обслужване - фронт-офиса на "едно гише"?

16. Работното време за прием на граждани е удобно

17. Обстановката в приемната за граждани предразполага за свободен разговор със служителите

18. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?

19. Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в Министерството на енергетиката?

Изпрати