Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

БГ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

ПРИОРИТЕТИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

По време на първото българско председателство на Съвета на ЕС Министерството на енергетиката ще бъде водено от желанието за постигане на компромисни и консенсусни решения в интерес на всички европейски граждани.
Екипът на МЕ ще работи усилено за:

 • Напредък по досиетата от амбициозния пакет "Чиста енергия за всички европейци";
 • Постигане на устойчива, достъпна, нисковъглеродна енергетика в интерес на европейските граждани;
 • Максимален напредък и  успешно приключване на преговорите по отношение на Регламента за управление на енергийния съюз, директивата за ВЕИ и директивата за енергийната ефективност;
 • Консолидация позициите на държавите членки до възможно най-голяма степен, с оглед постигането на общо становище на Съвета, във връзка с Газовата директива;
 • Диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. Този приоритет е постоянен и ще се запази и след края на периода на Българското председателство;
 • Разработване на модела за регионалния електроенергиен пазар;
 • Развитие на потенциала за регионално сътрудничество чрез изграждането на липсващата инфраструктура, с цел гарантиране сигурността на енергийните доставки;
 • Изграждане на европейския газоразпределителен център "Балкан", който ще спомогне за енергийната сигурност в Югоизточна Европа;
 • Завършване на междусистемната свързаност в региона на Западните Балкани, изцяло в синхрон с приоритетите на българското председателство и на Европейския енергиен съюз.

 

Календар на събитията на Министерство на енергетиката по време на Българското председателство на Съвета на Европейския Съюз

 • 15 март 2018 г. - Конференция "Ролята на НПО за подобряване на енергийната политика и нормативната база в областта на енергетиката – предизвикателства пред Югоизточна Европа", София;
 • 19-20 март 2018 г. – XX годишна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия "Борбата с енергийната бедност: усъвършенствани политики за енергийна ефективност със засилено участие на местните власти", София;
 • 11 април 2018 г. – Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие – Кохезия, конкурентоспособност и сигурност на доставките", София
 • 18 април 2018 г. – Конференция "Чиста енергия за всички европейци: регулация срещу реалност?", София;
 • 18 април 2018 г. – Конференция "Предизвикателствата пред Европейския петролен сектор в перспективата на европейското законодателство в хоризонт до 2050 г.", София;
 • 19 април 2018 г. – Неформалното заседание на Съвета на ЕС "Транспорт, телекомуникации и енергетика", част "Енергетика", София;
 • 19 април 2018 г. – Конференция на високо ниво, след неформалния Съвет "Енергетика", "Чиста енергия - пътят напред", София;
 • 19 - 20 април 2018 г. – Изнесеното заседание на Работна група по енергетика към Съвета на ЕС;
 • 20 април 2018 г. – Конференция "Пазарната интеграция на ВЕИ и прехода към чиста енергия“, София;
 • 26 - 27 април 2018 г. – Конференция "Интелигентни градове и общности: енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини", Габрово;
 • 18 май 2018 г. –  Европейски минен бизнес форум 2018 г., София;
 • 15 юни 2018 г. – Международна конференция "Енергиен съюз и Югоизточна Европа: енергийна и национална сигурност", съвместно с Български енергиен и минен форум и Университета за национално и световно стопанство, София;
 • 18 - 20 юни 2018 г. – Изнесено заседание на Работна група по атомни въпроси към Съвета на ЕС;
 • 20 - 22 юни 2018 г. – Международна конференция "По пътя към почти нулевоенергийните сгради: предизвикателствата в България", Бургас;
 • 29 юни 2018 г. – Начало на строителството на междусистемната газова връзка България – Гърция;
 • 29 юни 2018 г. – Годишна среща на Групата на високо равнище за междусистемно газово свързване в Централна и Югоизточна Европа (CESEC).


За повече информация относно Българското председателство на Съвета на ЕС https://eu2018bg.bg/