Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Закони

Филтрирай по:

Закон за енергетиката

Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на дейностите по производство, внос и износ, пренос, разпределение на електрическ ...

още

Закон за защита при бедствия

Законът урежда осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия ...

още

Закон за подземните богатства

Този закон урежда условията и реда за: 1. търсене, проучване и добив на подземните богатства на територията на Република България, в континенталния ше ...

още

Закон за управление на отпадъците

Този закон регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие ...

още

Закон за обществените поръчки

Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и ...

още

Закон за държавния служител

С този закон се уреждат възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод ...

още

Закон за администрацията

Този закон урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за за ...

още