Разходи на търговски дружества

"Севлиевогаз-2000" АД

"Севлиевогаз-2000" АД осъществява дейност в съответствие с притежаваните лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Севлиево...

още

"Балкангаз 2000" АД

"Балкангаз 2000" АД е газоразпределително дружество притежаващо лицензии за разпределение и снабдяване от краен снабдител на територията на община Ботевград...

още

"Топлофикация София" ЕАД

"Топлофикация София" ЕАД е най-старата топлофикационна система в България, притежава лицензии за производство на електрическа и топлинна енергия и за пренос на топлинна енергия....

още

"Добруджа газ" АД

“Добруджа газ” АД осъществява дейност в съответствие с притежаваните лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ на потребителите присъединени към разпределителни мрежи....

още

"Газо-енергийно дружество - Елин Пелин" ЕООД

"Газо-енергийно дружество - Елин Пелин" ЕООД осъществява дейност в съответствие с притежаваните лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Елин П...

още

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Производство и търговия с електрическа енергия, производство и пренос на топлинна енергия...

още

"Булгартрансгаз" ЕАД

„Булгартрансгаз” ЕАД е комбиниран газов оператор, притежаващ лицензии за пренос и съхранение на природен газ....

още

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД е сертифицирано като независим преносен оператор.ЕСО осъществява единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на Репуб...

още

"Камено-газ" ЕООД

"Камено–газ" ЕООД осъществава дейност съгласно притежаваната лицензия за снабдяване и разпределение на природен газ на територията на Община Камено...

още