Discussion news

Филтрирай по:

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на наредба за методиките за определяне на националната цел за енергийна ефективност, определяне на общата кумулативна цел и въвеждане на схема за задължения за енергийни спестявания

С проекта се определя националната цел за енергийна ефективност до 31.12.2020 г. като повишаване на енергийната ефективност на брутния вътрешен продук...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване и потвърждаване на постигнатите енергийни спестявания

С проекта се определят допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление на енергия; начини за доказване и потвържд...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката

С тази Наредба се уреждат условията и редът за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавн...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на наредба за допълнение на Наредбата за определяне количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

В съответствие с последните изменения в Закона за енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране ще замени издаваните годишни сертификати на ...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Регламентират се условията и реда за: издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики, извършване на обследване за енергийна ефективност ...

още

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

Проектът регламентира единна методология за формиране на показатели за разход на енергия и енергийни характеристики на сгради, както и параметри на ск...

още