Discussion news

Филтрирай по:

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на актуализирания Национален план за действие по енергийна ефективност

Съгласно изискванията на Директива 2012/27/ЕС планът е изготвен и представен в Европейската комисия през 2014 г. и следва да бъде актуализиран от Бълг...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление на минните отпадъци

Разработеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление на минните отпадъци цели привеждане н...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от

Целта на разработения проект на наредба е постигане на съответствие с последните промени в ЗЕЕ. Със законовите изменения се разширява обхватът на лица...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане резюме от доклада на Световната банка "Осъществяване на преход към финансова стабилизация и пазарна реформа на енергийния сектор"

Докладът представя ключовите констатации от техническата помощ и консултациите, предоставени от Световната банка на Българския енергиен холдинг....

още