Discussion news

Филтрирай по:

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация

Проектът на Наредба за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация е разработен на основание чл...

още

МЕ предлага проект на Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

С промените в Закона за енергетиката от месец юли тази година бе създаден Фонд "Сигурност на електроенергийната система" за управление на средствата з...

още

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г.

До 2020 г. България трябва да постигне енергийни спестявания от 1590 килотона нефтен еквивалент годишно в първичното енергийно потребление и 716 килот...

още

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за управление на минните отпадъци

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, обн. - ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., бяха удовлетворени основните бележки на Ев...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за безопасността на дейностите по търсене и проучване или проучване или добив на подземни богатства – нефт и природен газ в контненталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България

С документа се транспонира в българското законодателство Директива 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно безопасно...

още