Discussion news

Филтрирай по:

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в наредбата за топлоснабдяването

С измененията за първи път се въвежда диференциран подход за определяне на количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация в отделните...

още

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за подземните богатства

С проекта за изменение на ЗПБ се уреждат детайлно контролните правомощия на министъра на енергетиката във връзка с изпълнение на концесионните договор...

още

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ

В проекта на наредба задължителното преференциално изкупуване на енергията от ВЕИ с над 4 МW инсталирана мощност се заменя с премия. Сделките с тази е...

още

Министерството на енергетиката предлага промени в наредбата за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта

Промените са насочени към определянето на количествата използвани горива и енергия в сектор транспорт, както и на количествата енергия от възобновяеми...

още

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за условията и реда за проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и на климатични инсталации

Проектът е разработен на основание чл. 56 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). В текста е регламентирано съдържанието на проверката за енергий...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на енергийните спестявания, реализирани в резултат на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението

С проекта е регламентирано, че оценката може да бъде извършена от производителя на електрическа и/или топлинна енергия, оператора на мрежа за пренос н...

още