Discussion news

Филтрирай по:

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на енергийните спестявания, реализирани в резултат на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението

С проекта е регламентирано, че оценката може да бъде извършена от производителя на електрическа и/или топлинна енергия, оператора на мрежа за пренос н...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд СЕС

С измененията се въвежда регламент за реда и начина за набиране на вноски от трите нови категории задължени лица - операторът на електропреносната мре...

още