Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Заповед № Е-РД-16-553/25.10.2023 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ръжево Конаре", област Пловдив

Дата на обявяване: 14.11.2023

ЗАПОВЕД № Е-РД-16-553/25 октомври 2023 г. 

На основание чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 42, ал. 1, т. 3 и чл. 43, ал. 3 и 4 от Закона за подземните богатства 

НАРЕЖДАМ:

 1. Да се проведе неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) в площ "Ръжево Конаре" с размер 0,36 кв. км., разположена в землището на село  Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив, с координати на граничните точки - Приложение 1 към настоящата заповед.
 2. Определям срок на разрешението: 2 години от датата на влизане в сила на договора за проучване.
 3. Определям минимални изисквания относно финансовите, техническите и професионалните възможности на кандидатите и документите по чл. 23а от ЗПБ, с които се доказва изпълнението на изискванията – Приложение 2 към настоящата заповед.
 4. Определям срок за провеждане на конкурса: до 90 дни от датата на обнародване на заповедта в "Държавен вестник".
 5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17. 00 ч. на 17-ия ден от обнародването на заповедта в "Държавен вестник"; конкурсните книжа се получават в стая 813 на Министерството на енергетиката, гр. София, ул. "Триадица" № 8, тел. 02/9263137 след представяне на следните документи:
 • копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 500 /петстотин/ лв., внесени по сметка на Министерството на енергетиката - IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ-ЦУ; в платежното нареждане следва да бъде записано: "За закупуване на конкурсни книжа за площ  "Ръжево Конаре". В документа се посочва и името на кандидата, в полза на когото е извършено плащането;
 • документ за самоличност на лицето, което получава закупените конкурсни книжа. Лицето, което получава закупените книжа, подписва приемо -предавателен протокол.
 1. Определям срок за приемане на заявленията за участие в конкурса: до 17.30 ч. на 20-ия ден от обнародване на заповедта в "Държавен вестник" кандидатите подават в деловодството на Министерството на енергетиката, гр. София, ул. "Триадица" № 8, заявление за участие по образец и съгласно изискванията, съдържащи се в конкурсните книжа. При подаване на заявлението се заплаща такса в размер 1450 /хиляда четиристотин и петдесет/ лева съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка на Министерството на енергетиката - IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ-ЦУ. Информация относно начина и датата на плащане на таксата за участие се включва в заявлението за участие.
 2. Определям депозит за участие – парична вноска в размер 2000 /две хиляди/ лв., който следва да бъде внесен към датата на подаване на заявлението за участие в конкурса, по сметка на Министерството на енергетиката - IBAN BG75 BNBG 9661 3300 1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ-ЦУ. Информация относно начина и датата на внасяне на депозита за участие се включва в заявлението за участие.
 3. Определям срок за приемане на офертите: 7 дни от деня, следващ датата на влизане в сила на решенията на комисията за допускане и за отказ за допускане на кандидата до участие в конкурса. Допуснатите до участие в конкурса кандидати подават оферта по образец и съгласно изискванията, съдържащи се в конкурсните книжа, в деловодството на Министерството на енергетиката, гр. София, ул. "Триадица" № 8, в срока по изречение първо, всеки ден от 9,00 до 17,30 часа.
 4. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция "Природни ресурси, концесии и контрол".
 5. Заповедта да се обнародва в "Държавен вестник" и на интернет страницата на Министерство на енергетиката.
 6. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването й в "Държавен вестник" пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 Приложение 1

Координатен регистър на граничните точки описващи площ "Ръжево Конаре"

Координатна система БГС 2005, зона 35

Х [m]

Y [m]

1

4685348

320673

2

4685380

320874

3

4684450

321816

4

4684305

321680

5

4684371

321532

6

4684471

321536

7

4684670

321325

8

4684679

321125

9

4685106

320732

Приложение 2 

Минимални изисквания относно финансовите, техническите и професионалните възможности на кандидатите и документите по чл. 23а от ЗПБ, с които се доказва изпълнението им

Kандидатът - физическо или юридическо лице, или техни обединения, трябва да отговаря на минималните изисквания за финансови, технически и професионални възможности, необходими за извършване на дейностите по проучване, предвидени в работната програма, както следва:

 1. Минимални изисквания за финансови възможности:

Финансовите възможности на кандидата следва да осигуряват финансов ресурс, необходим за изпълнение на дейностите по разрешението. Кандидатът трябва да отговаря на едно от следните изисквания:

1.1 да е реализирал нетни приходи от продажби общо за последните 3 (три) финансови години, в зависимост от датата, на която е учреден, не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лева.

или

1.2 да представи удостоверение от банкова или кредитна институция, че разполага или ще бъде осигурен с финансов ресурс, необходим за извършване на дейностите по разрешението;

Наличието на минимални финансови възможности се доказва чрез един или няколко от документите по чл. 23а, ал. 3, т. 1-3 от ЗПБ.

Когато кандидатът е обединение, изискването по тази точка се прилага към обединението като цяло.

 1. Минимални изисквания за технически възможности:

Техническите възможности на кандидата трябва да осигуряват активи, необходими за изпълнение на дейностите по разрешението.

За изпълнение на дейностите по разрешението кандидатът следва да разполага  с техника и оборудване за прокарване на проучвателни шурфи и проучвателно сондиране. Наличието на минимални технически възможности се доказва чрез един или няколко от документите по чл. 23а, ал. 4, т. 1 и 2 от ЗПБ.

Когато кандидатът е обединение, изискването по тази точка се прилага към обединението като цяло.

 1. Минимални изисквания за професионални възможности:

 Професионалните възможности трябва да осигуряват участие на лица, които да отговарят за извършването на дейностите по разрешението, достатъчно като брой, с квалификация и с опит в областта на геологията и/или минното дело, за да се осигури качествено изпълнение на дейностите, а именно: един експерт – геологопроучвател и един експерт – минен инженер с трудов стаж по специалността минимум 3 (три) години за всеки от тях.

Наличието на минимални професионални възможности се доказва чрез документите по чл. 23а, ал. 5, т. 1 и 2 от ЗПБ.

Когато кандидатът е обединение, изискването по тази точка се прилага към обединението като цяло.

За доказване на финансовите, техническите и професионалните възможности по т. 1, т. 2 и т. 3 кандидатът може да ползва ресурсите на трето лице, когато докаже, че за третото лице не е налице основание за изключване по чл. 23, ал. 2 от ЗПБ, включително, че при изпълнение на дейностите по договора за проучване ще има на разположение ресурсите на третото лице.