Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж "Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия"

Дата на обявяване: 13.05.2015
Краен срок за получаване на документи: 08.06.2015
Крайна дата за подаване на документи: 08.06.2015

Уважаеми госпожи и господа,

Министерството на енергетиката отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за строеж "Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия".

Решение

Обявление

Документация и приложения

Проект на договор

Пълно описание на предмета на поръчката и приложения

Становище от осъществен предварителен контрол

Забележка: допълнителна информация може да получите на този линк

Протокол 1(18.06.2015 г.)

Протокол 2 (18.06.2015 г.)

Съобщение за отваряне на цени (13.07.2015 г.)

Протоколи 3 и 4 (30.07.2015 г.)

Доклад (30.07.2015 г.)

Решение (30.07.2015 г.)

Информация за освободени гаранции за участие (публикувано на 18.09.2015 г.)

Договор (публикуван на 13.10.2015 г.)

Информация за освободени гаранции за участие (публикуван на 20.10.2015 г.)

Обявление за приключил договор /15.11.2019 г./