Продажба на материални активи собственост на "Редки метали" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 15.10.2018

Ликвидаторът на "Редки метали" ЕООД (л), Бухово, на основание чл.268, ал.1 от Търговския закон, Протокол № РД-21-60/18.03.2009г. на Министъра на икономиката и енергетиката, във връзка с чл.15 "е" от ПРУПДТДДУК, с Решение № РД 09-12/27.09.2018г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството, подробно описани в тръжната документация, находящи се в землището на с. Смоляновци, Област Монтана, и с. Церово, Община Своге, Софийска област, а именно:

 

1. Обособен обект, находящ се в строителните граници на с. Смоляновци, Община Монтана, представляващ тяло "А" със застроена площ 298,37 кв.м., разгъната застроена площ 820.55 кв.м.  и съответното право на строеж, който е част от строеж, предназначен за "Младежко общежитие", с начална тръжна  цена 12 500 лв.;

2. Обособен обект, находящ се в строителните граници на с. Смоляновци, Община Монтана, представляващ тяло "Б" със застроена площ 370,43 кв.м., разгъната застроена площ 1415.08 кв.м. и съответното право на строеж, който е част от строеж, предназначен за "Младежко общежитие", с начална тръжна  цена 22 500 лв.;

3. Обособен обект, находящ се в строителните граници на с. Смоляновци, Община Монтана, представляващ тяло "В" със застроена площ 337,79 кв.м., разгъната застроена площ 991,85 кв.м., и съответното право на строеж, който е част от строеж, предназначен за "Младежко общежитие", с начална тръжна  цена 15 100 лв.;

4. Обособен обект, находящ се в строителните граници на с. Смоляновци, Община Монтана, представляващ Недвижим имот "Стара административна сграда" с площ 105,30 кв.м., с начална тръжна  цена 5 400 лв.;

5. Обособен обект, находящ се в строителните граници на с. Смоляновци, Община Монтана, представляващ Недвижим имот "Парокотелно" със застроена  площ 280 кв.м., с начална тръжна  цена 3 000 лв.;

6. Обособен обект, представляващ Поземлен имот с площ 14 633кв.м. извън строителните граници на с. Смоляновци, в т.ч. асфалтова площадка с площ  9000 кв.м., в едно с построените в поземления имот сгради - "Битов комбинат" със застроена площ 818,51кв.м. и разгъната застроена площ 1540.19 кв.м.; "Автосервиз" и "Масленица", включващи тяло "А" със застроена площ  922,32 кв.м., тяло "Б" със застроена площ 1227,93 кв.м., тяло "В" със застроена площ  1079,70 кв.м. и две открити естакади  със застроена площ 75,11кв.м. всяка, с начална тръжна  цена  72 000 лв.;

7. Обособен обект-недвижим имот, находящ се в строителните граници на с. Церово, Община Своге, Софийска област, представляващ "Пречиствателна станция за битови и фекални води" – незавършено строителство, състояща се от обслужваща сграда със ЗП 81.46 кв.м., блок съоръжение с изградени два бетонови басейни, три преходни шахти, четири разпределителни шахти и утайкоуплътнител, както и съответното право на строеж, с начална тръжна  цена 138 500 лв.

Търгът за активите да се проведе на 07.11.2018г. от 14.00 часа в сградата на Министерството на   енергетиката - София, ул. "Триадица" № 8, стая 515 в открито заседание.

Повторен търг при същите условия ще се проведе на  21.11.2018г. от 14.00 часа на същия адрес.

Размерът на депозита за участие за всеки обособен обект и банковата сметка на Дружеството са посочени в тръжната документация. Депозита се внася в български лева и трябва да постъпи по банковата сметка на Дружеството до 16.00 часа на деня, предхождащ  деня на провеждане на търга.

Тръжна документация за отделен обособен обект може да се закупи  всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа, след публикуване на обявата, до деня преди датата на провеждане на търга на адрес: София, ул. "Граф Игнатиев" № 44 "А", партер.  Определям цена на тръжната документация на активите в размер на 50 лв. за активите по т. 7,  30 лв. за активите по т. 6., и 20 лв. за всички останали активи, внесена  по банковата сметка на Дружеството.

Оглед на обособените обекти се извършва всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа до деня преди провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за подаване на предложенията за участие в търга - 12.00 часа в деня на провеждане на търга на адрес: София,  ул. "Граф Игнатиев" № 44 "A", партер.

 

За допълнителна информация: тел. 02/987-72-71