Продажба на активи собственост на "Българска нефтена компания" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 22.07.2020

Ликвидаторът на „Българска нефтена компания” ЕООД (л)-гр.София,  на основание чл.268, ал.1 от Търговския закон, Протокол № Е-РД-21-33/23.10.2018г. на Министъра на енергетиката, във връзка с чл.29, ал.1 от ППЗПП, с Решение № РД 09-07/13.07.2020г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството, подробно описани в тръжната документация, находящи се в землището на с. Смоляновци, Област Монтана,  и с. Церово, Община Своге, Софийска област, а именно:

1. Обособен обект, находящ се в строителните граници на с.Смоляновци, Община Монтана, представляващ тяло "А" със застроена площ 298,37 кв.м., разгъната застроена площ 820.55 кв.м., построено с право на строеж, който е част от строеж, предназначен за "Младежко общежитие", с начална тръжна  цена 5 900лв.;

2. Обособен обект, находящ се в строителните граници на с.Смоляновци, Община Монтана, представляващ тяло "Б" със застроена площ 370,43 кв.м., разгъната застроена площ 1415.08 кв.м., построено с право на строеж, който е част от строеж, предназначен за "Младежко общежитие", с начална тръжна  цена 10 100 лв.;

3. Обособен обект, находящ се в строителните граници на с.Смоляновци, Община Монтана, представляващ тяло "В" със застроена площ 337,79 кв.м., разгъната застроена площ 991,85 кв.м., построено с право на строеж, който е част от строеж, предназначен за "Младежко общежитие", с начална тръжна  цена 7 100 лв.;

4. Обособен обект, находящ се в строителните граници на с.Смоляновци, Община Монтана, представляващ Недвижим имот "Стара административна сграда" с площ 105,30 кв.м., с начална тръжна  цена 2 000 лв.;

5. Обособен обект, находящ се в строителните граници на с.Смоляновци, Община Монтана, представляващ Недвижим имот "Парокотелно" със застроена  площ 280 кв.м., с начална тръжна  цена 1 050 лв.;

6. Обособен обект, представляващ Поземлен имот с площ 14 633кв.м. извън строителните граници на с. Смоляновци, в т.ч. асфалтова площадка с площ  9000кв.м., в едно с построените в поземления имот сгради- "Битов комбинат" със застроена площ 818,51кв.м. и разгъната застроена площ 1540.19 кв.м.; "Автосервиз Масленица", включващ тяло „А” със застроена площ  922,32 кв.м., тяло „Б” със застроена площ 1227,93 кв.м., тяло „В” със застроена площ  1079,70 кв.м. и две открити естакади  със застроена площ 75,11кв.м. всяка, с начална тръжна  цена  39 200лв.;

7. Обособен обект-недвижим имот, находящ се в строителните граници на с. Церово, Община Своге, Софийска област, представляващ Пречиствателна станция за битови и фекални води – незавършено строителство, състояща се от обслужваща сграда със ЗП 81.46 кв.м., блок съоръжение с изградени два бетонови басейни, три преходни шахти, четири разпределителни шахти и утайкоуплътнител, построени с право на строеж, с начална тръжна  цена 114 200 лв.

8. Обособен обект-недвижим имот, находящ се в строителните граници на с. Церово, Община Своге, Софийска област, представляващ Масивна сграда на 4 етажа и мазе с РЗП 2292 кв.м., построена през 1987г. с право на строеж, с начална тръжна  цена 324 000 лв. Търгът за активите да се проведе на 06.08.2020г. от 14.00 часа в офиса на Дружеството на адрес: София, бул. "Ал.Стамболийски" № 205, блок A, офис 302, в открито заседание.

Повторен търг при същите условия ще се проведе на 20.08.2019г. от 14.00 часа на същия адрес.

Размерът на депозита за участие за всеки обособен обект e посочен в тръжната документация. Депозитът е  в български лева и трябва да постъпи в касата на Дружеството до 16.00 часа на деня, предхождащ  деня на провеждане на търга.

Тръжна документация за отделен обособен обект може да се закупи  всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа, след публикуване на обявата, до деня преди датата на провеждане на търга на адрес: София, п.к.1309, бул. "Ал.Стамболийски" № 205, блок A, офис 302.

Определям цена на тръжната документация на активите в размер на 50лв. за активите по т. 7 и т.8,  30лв. за активите по т. 6., и 20лв. за всички останали активи, внесена  в касата на  Дружеството.

Оглед на обособените обекти се извършва всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа до деня преди провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за подаване на заявленията за участие в търга -12.00часа в деня на провеждане на търга на адрес:София,  бул. "Ал.Стамболийски" № 205, блок A, офис 302.

Обявата за търга е публикувана и на сайта на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

За допълнителна информация: тел. 02/987-72-71, 0899 818 414