Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Предварителни обявления за възлагане на обществени поръчки по проект "Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия"

Дата на обявяване: 04.03.2015

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерство на енергетиката публикува предварителни обявления за възлагане на обществени поръчки за дейности свързани с реализацията на проект "Изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия", с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие".

Предварителни обявления