Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Светлина", област Стара Загора и област Хасково

Дата на обявяване: 16.02.2024

На основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми в площ "Светлина", разположена на територията на общини Гълъбово и Раднево, област Стара Загора и община Тополовград, област Хасково и описана със следните координати в координатна система БГС 2005, кадастрална: 

Х [m]

Y [m]

1

4674774.2

552660.1

2

4674778.7

553490.5

3

4669682.4

555127.9

4

4668148.3

555163.3

5

4668155.9

557009.8

6

4667475.5

560306.7

7

4665542.5

559265.7

8

4665917.1

556977.0

9

4665815.0

554654.3

10

4666611.3

554075.8

11

4666577.9

552855.5

12

4666189.9

552287.3

13

4667158.5

548146.2

14

4671086.9

551059.5

15

4672326.8

551259.4

16

4672685.4

553085.1

Изключена площ

17

4670797.4

552592.8

18

4670778.0

554495.7

19

4669155.1

554593.9

20

4669025.7

553113.3

21

4669098.5

552507.0