Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали вплощ "Градинското", област Пловдив

Дата на обявяване: 16.02.2024

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, строителни материали в площ "Градинското", разположена в землището на с. Виница, община Първомай, област Пловдив и описана със следните координати в координатна система БГС 2005 - кадастрална: 

Х [m]

Y [m]

1

4667205

471194

2

4667077

471458

3

4667133

471514

4

4666928

471873

5

4666773

472019

6

4666705

472015

7

4666670

472006

8

4666592

471961

9

4666566

472013

10

4666509

471936

11

4666480

471907

12

4666406

471878

13

4666433

471845

14

4666819

471806

15

4666926

471633

16

4666903

471150

17

4667147

471008