Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Стрелбището", обл. Пловдив

Дата на обявяване: 16.01.2024

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Стрелбището", разположена в землището на с. Мулдава, общ. Асеновград, обл. Пловдив, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35: 

Х [m]

Y [m]

1

4650102.8

327631.2

2

4649860.6

327866.1

3

4649849.7

327882.5

4

4649842.4

327924.3

5

4649769.0

328127.3

6

4649842.4

328164.6

7

4649624.7

328418.3

8

4649431.6

328297.0

9

4649516.8

328251.2

10

4649535.8

328130.9

11

4649587.9

328042.3

12

4649613.6

327972.4

13

4649487.2

327945.0

14

4649319.1

327953.2

15

4649685.5

327269.8

16

4650019.0

327577.7