Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ „Шавара“, обл. Пазарджик

Дата на обявяване: 06.02.2024

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ „Шавара“, разположена в землищата на гр. Пазарджик и с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, кадастрална:

Х [m]

Y [m]

Контур 1

1

4676009

396735

2

4676035

397043

3

4675920

397052

4

4675706

397189

5

4675492

397498

6

4675072

397599

7

4675012

397867

8

4675529

398138

9

4675426

398404

10

4675089

398331

11

4674912

398584

12

4675284

398803

13

4675211

398982

14

4675005

399055

15

4674851

399024

16

4674766

399093

17

4674803

398915

18

4674806

398721

19

4674785

398579

20

4675046

397524

21

4675288

397408

22

4675417

397185

23

4675509

396928

24

4675761

396745

25

4675867

396760

Контур 2

26

4674791

399592

27

4674637

399834

28

4674572

399799

29

4674604

399406

30

4674622

399376

31

4674733

399497