Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Рида", област Благоевград

Дата на обявяване: 02.02.2024

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, строителни материали в площ "Рида", разположена в землищата на с. Баничан и с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград и описана със следните координати в координатна система БГС 2005 – кадастрална:

Х [m]

Y [m]

1

4609879

354481

2

4609888

354722

3

4610071

354772

4

4610279

354643

5

4610342

354455