Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ръжена-2", област Стара Загора

Дата на обявяване: 13.02.2024

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Министерство на енергетиката предстои да се предостави разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Ръжена-2", разположена на територията на община Казанлък, област Стара Загора, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, кадастрална:

Х [m]

Y [m]

1

4712672.9

500668.1

2

4712668.5

500686.2

3

4712620.2

500695.8

4

4712552.2

500709.4

5

4712424.0

500734.8

6

4712316.7

500756.1

7

4712337.9

500914.4

8

4712300.8

500959.8

9

4712261.3

501044.2

10

4712265.9

501145.0

11

4712164.3

501422.9

12

4712022.6

501548.3

13

4711879.2

501489.6

14

4711946.4

500854.1

15

4712248.7

500466.1