Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Николаево", област Стара Загора

Дата на обявяване: 18.08.2023

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, строителни материали в площ "Николаево", разположена в землището на гр. Николаево, община Николаево, област Стара Загора и описана със следните координати в координатна система БГС 2005 – кадастрална.

Х[m]

Y[m]

1

4722561

524902

2

4722419

525223

3

4722537

525345

4

4722171

525907

5

4722067

525946

6

4722066

525987

7

4722143

526166

8

4722157

526280

9

4722072

526268

10

4722065

526137

11

4721992

525860

12

4722475

524826