Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Бърдо", област Перник

Дата на обявяване: 13.02.2024

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Министерство на енергетиката предстои да се предостави разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ "Бърдо", разположена на територията на община Перник и на община Радомир, област Перник, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, кадастрална:

Х [m]

Y [m]

1

4719743.1

292171.9

2

4719503.2

292372.9

3

4719437.7

292660.8

4

4719671.2

293060.3

5

4719609.1

293148.9

6

4718662.2

292605.4

7

4718682.7

291775.6

8

4719552.6

291787.1