Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Азалия", бласт Велико Търново

Дата на обявяване: 19.12.2023

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, скалнооблицовъчни материали в площ "Азалия", разположена в землището на с. Драгоево, община Горна Оряховица, област Велико Търново и описана със следните координати в координатна система БГС 2005 - кадастрална.

Х [m]

Y [m]

1

4789831

519556

2

4789591

520691

3

4789007

519901

4

4789017

519340

5

4789565

519211