Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали площ "Високото", област Благоевград

Дата на обявяване: 16.02.2024

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, строителни материали в площ "Високото", разположена в землищата на с. Дагоново и гр. Белица, община Белица, област Благоевград и описана със следните координати в координатна система БГС 2005 – кадастрална:

Х [m]

Y [m]

1

4653973.2

342464.6

2

4653751.0

342911.2

3

4653691.5

343633.9

4

4653262.5

343273.5

5

4652586.9

343109.2

6

4653534.1

342102.3