Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Виктори", област Хасково

Дата на обявяване: 10.11.2023

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали в площ "Виктори", разположена в землищата на с. Плевун и с. Железино,  община Ивайловград, област Хасково, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, кадастрални:

Х [m]

Y [m]

1

4591770.0

539979.0

2

4591945.0

540865.0

3

4591710.0

540869.0

4

4591741.0

541103.0

5

4590896.0

541023.0

6

4590827.0

540335.0

7

4591010.0

540266.0

8

4591143.0

540486.0

9

4591190.0

540484.0

10

4591328.0

540232.0

11

4591291.0

540160.0

12

4591338.0

540142.0

13

4591477.0

540438.0

14

4591680.0

540372.0

15

4591679.0

540219.0

16

4591649.0

540025.0

изключена площ

17

4591379.4

541001.5

18

4591274.4

541002.2

19

4591178.4

540995.3

20

4591077.0

540883.6

21

4591014.4

540818.9

22

4591009.0

540813.4

23

4591007.0

540810.5

24

4591003.6

540798.3

25

4591077.4

540776.0

26

4591190.1

540774.0

27

4591225.8

540778.5

28

4591388.2

540801.8