Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Преспа", област Велико Търново

Дата на обявяване: 02.02.2024

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ в площ "Преспа", разположена в землището на село Паскалевец, община Павликени, област Велико Търново, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4790412

377493

2

4790039

378540

3

4790161

379129

4

4790418

379640

5

4790755

380538

6

4790356

380056

7

4790069

379298

8

4789879

378786

9

4789774

378548

10

4789983

378017

11

4790034

377601