Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Амалтея", област Враца

Дата на обявяване: 02.05.2023

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, скалнооблицовъчни материали в площ "Амалтея", разположена в землищата на села Старо село, Царевец и Горна Бешовица, община Мездра и село Долна Бешовица, община Роман, област Враца и описана със следните координати в координатна система БГС 2005 - кадастрална.

Х [m]

Y [m]

1

4786058

363457

2

4784302

367700

3

4784052

367693

4

4784113

365444

5

4785093

365461

6

4785148

363462

7

4785888

363482