Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Алтеда", област Благоевград

Дата на обявяване: 17.10.2023

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали в площ "Алтеда", разположена в землището на с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград, описана със следните гранични точки в координатна система "БГС 2005", кадастрална:

Х [m]

Y [m]

1

4616083

374565

2

4616039

375121

3

4615663

375179

4

4615008

375187

5

4614950

375031

6

4614497

374891

7

4614629

374447

8

4615336

374412