Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Доставка на сървъри, дискови масиви, непрекъсваемо токозахранващо устройство, софтуер и мрежово оборудване за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 07.04.2016
Крайна дата за подаване на документи: 09.05.2016

Уважаеми госпожи и господа,

Министерството на енергетиката отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на сървъри, дискови масиви, непрекъсваемо токозахранващо устройство, софтуер и мрежово оборудване за нуждите на Министерството на енергетиката" в 4 (четири) обособени позиции.

Решение

Обявление

Документация

Съобщение за отваряне на ценови оферти (25.05.2016 г.)

Протокол 1 (07.06.2016 г.)

Протокол 2 (07.06.2016 г.)

Решение за класиране (07.06.2016 г.)

Договор - обособена позиция 1 (14.07.2016 г.)

Договор - обособена позиция 2 (14.07.2016 г.)

Договор - обособена позиция 3 (29.07.2016 г.)

Договор - обособена позиция 4 (12.08.2016 г.)

Информация за освободени гаранции за участие в обществена поръчка (28.07.2016 г.)

Информация за освободени гаранции за участие в обществена поръчка (25.08.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за общ. поръчка, по обособена позиция №3 (08.09.2016 г.)

Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение на договор по обществена поръчка (12.09.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за общ. поръчка, по обособена позиция №1 (14.09.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за общ. поръчка, по обособена позиция №2 (14.09.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за общ. поръчка, по обособена позиция №4 (14.09.2016 г.)

Обявление за изпълнен договор по обособена позиция 3 (24.08.2018 г.)