Предоставяне на информация от задължените лица

Информация във връзка с Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Указания за предоставяне на месечна информация от задължените лица по чл. 5, т. 1 и 2 от Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност ...

още

Банкови сметки

В изпълнение на разпоредбите на Закона за енергетиката, Фонд "Сигурност на електроенергийната система" откри банкови сметки, по които да се събират вноски по чл. 36е от ЗЕ и обезпечения по чл. 36ж, ал...

още