Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Регионална платформа за резервиране на капацитет (RBP)

Обръщаме внимание на заинтересованите страни, че "Булгартрансгаз" ЕАД сключи договор за ползване на Регионална платформа за резервиране на капацитет (RBP), която ще се използва на входните и изходните точки на междусистемно свързване (IP-s) със съседните оператори от страните членки на ЕС.

Въвеждането на платформата е в съответствие с изискванията на чл. 27 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 984/2013 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносни системи и за допълнение на Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета (Регламента). След въвеждането й в редовна експлоатация, Платформата за резервиране на капацитет ще бъде приложима на следните точки на междусистемно свързване на "Булгартрансгаз" ЕАД:

IP Негру вода 1/Кардам

IP Негру вода 2,3/Кардам

IP Кулата/Сидирокастро

IP Русе/Гюргево

Обръщаме внимание на действащите и потенциалните ползватели на газопреносните мрежи, че заявяването и разпределението на капацитета на горепосочените точки на междусистемно свързване ще бъде единствено възможно на Платформата, с оглед на което ползвателите следва да извършат необходимите стъпки за регистрация на нея. Повече информация за стъпките в процеса на регистрацията можете да намерите тук:

https://rbp.eu/network-user-registration

На 09.06.2016 г. в Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД ще бъде проведено обучение за ползване на Регионалната платформа за резервиране на капацитет. Участие могат да вземат всички заинтересовани страни, които възнамеряват да резервират капацитет на горепосочените точки на междусистемно свързване.

В срок до 20 май 2016 г. всички заинтересовани лица за участие в обучението следва да информират "Булгартрансгаз" ЕАД за списъка с участници от тяхна страна, като за целта изпратят списъка на: info@bulgartransgaz.bg

 

отпечатай тази страница