Регистрация и издаване на удостоверения на лица за извършване на услугата "Дялово разпределение на топлинната енергия"

Лица за контакт: Иван Маринов, директор
Телефон: 02 9263 228
E-mail: e-energy@me.government.bg
Адрес: 1000 София, ул. "Триадица" 8, Министерство на енергетиката
Работно време: 09.00-17.30 часа

В Интегрираната информационна система на държавната администрация - Административен регистър, услугата фигурира под идентификационен номер 376.

Услугата се предоставя на основание: Закон за енергетиката – чл. 139а, ал. 1.

Срок за предоставяне: Заявленията се разглеждат в срок от 1 месец от постъпването им.

Срок на действие на документа: безсрочен

Изисквания, процедури, инструкции

Подаване на заявление: Подаване на заявление до министъра на енергетиката, съдържащо всички изискуеми документи съгласно чл. 139а от ЗЕ.

Заявление за регистрация

"Инструкция за водене и съхранение на данните в регистъра на лицата, извършващи услугата дялово разпределение"

Заплащане: за услугата се заплаща по банков път или в брой на касата в Министерство на енергетиката.

Такси: Посочени са в "Тарифа за таксите, които се събират от Министерство на енергетиката по Закона за енергетиката"