Със средства от МФК Министерството на енергетиката ще финансира проучване на резултатите от мерките за енергийна ефективност

Със средства, предоставени от Международния фонд Козлодуй (МФК), Министерството на енергетиката ще финансира консултантски услуги за резултатите от мерките за енергийна ефективност, прилагани за периода 2001-2015. МФК се администрира от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), в рамките на споразумение за безвъзмездна помощ No 003D.

Общият бюджет за проучването е 150 000 евро. Обхватът на консултантските услуги, може да включва следното:

- Оценка на данните за проектите, финансирани по МФК, от гледна точка на ефекта на ограничаване на щетите от извеждането от експлоатация;

- Обобщение на резултатите в еквивалент на ефективен капацитет за производство на електроенергия (MW) и в годишното производство на електроенергия (MWh / година) за всеки проект поотделно и като общо за цялата програма МФК в енергийния сектор;

- Сравнение между първоначално оценените стойности на икономиите на енергия, преди изпълнението на проекта и действителните постигнати резултати след изпълнението на проекта (за завършените проекти);

- Оценка на инвестициите, направени в сравнение с постигнатите икономии на енергия;

- Оценка как резултатите от всеки проект в енергийния сектор се вписват в първоначалните си цели и приоритетни области;

- Оценка на социалното и екологичното въздействие, когато е приложимо.

Очаква се тръжната процедура да стартира през първото тримесечие на 2016 г. Договорът, който ще бъде финансиран с безвъзмездни средства от МФК, ще бъде обект на политиките и правилата на ЕБВР за възлагане на поръчки и ще бъдат отворени за фирми от всички държави. Средствата от безвъзмездната финансова помощ не могат да се използват за целите на каквото и да е плащане към физически или юридически лица, или за внос на стоки, ако такова плащане или внос са забранени с решение на Съвета за сигурност на ООН, взето съгласно Глава VII от Хартата на Организацията на обединените нации или по силата на закон или официалния регламент на страната на купувача.

 

За повече информация заинтересованите страни могат да се свържат с:

Ивета Филипова

Министерство на енергетиката

ул. "Триадица" 8, 1040 София, България

Факс: +359-2-980 76 30

e-mail: i.filipova@me.government.bg

отпечатай тази страница