Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Покана за участие в първи етап на конкурс за избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници ("ФЕЕВИ")

Възложител

На основание чл. 86, ал. 2, т. 9 от Закона за енергийната ефективност Възложител на настоящия конкурс е Управителният съвет на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници.

Предмет на конкурса

Избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници по смисъла на чл. 86, ал. 2, т. 9 от Закона за енергийната ефективност.

Място на изпълнение

Дейността на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници следва да се изпълнява по седалището на ФЕЕВИ – гр. София.

Срок за изпълнение

Дейността на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници следва да се изпълнява въз основа на договор за управление, който се сключва за срок от 5 години.

Кратко описание на процедурата

Конкурсът за избор на Управител на ФЕЕВИ ще протече в два етапа.

До първия етап на конкурса се допускат български или чуждестранни юридически лица или техни обединения, които отговарят на посочените по-долу общи критерии. Заинтересованите лица подават заявление за участие и доказват изпълнението на общите критерии.

До участие във втори етап на конкурса ще бъдат допуснати класираните на първите пет места участници, които са изпълнили поставените общи критерии. Всеки участник, допуснат до втория етап от конкурса ще има възможност да подаде предложение, съгласно изискванията на конкурсната документация. Въз основа на подадените предложения, Възложителят изготвя класация и класираният на първо място участник ще бъде поканен за сключване на договор за възлагане на управление.

Общи критерии към участниците в първия етап на конкурса

До участие в конкурса се допускат български или чуждестранни юридически лица и/ или техни обединения, които следва да отговарят на всеки един от посочените по-долу критерии:

  1. Участникът и/ или свързано с него лице следва да има опит в управлението на финанси и инвестиции и присъствие на пазара, като за целта е необходимо да бъдат покрити кумулативно следните минимални изисквания за опит:

-          стойност на активите под управление – най-малко 50 милиона лева за всяка от последните 5 години, от които най-малко 10 % представляват дългови инструменти (заеми, гаранции, облигации и др.);

-          печалба от дейността – Участникът следва да е генерирал положителен финансов резултат (счетоводна печалба) от дейността по управление на активи за най-малко три от последните пет години.

1.2.Участникът и/ или Свързано/и с него лице/а следва да покаже опит в областта на енергийната ефективност – опит в оценката, подготовката, реализацията или финансирането на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за собствено потребление (инвестиции и управление) за последните 10 години на обща стойност не по-малко от 20 милиона лева, от които най-малко 50 % представляват инвестиции в такива проекти;

 

  1. Участникът следва да е запознат с функциите и дейността на ФЕЕВИ и ролята на Управителя при осъществяването им.

Конкурсна документация

Информация за провеждането на конкурсната процедура, условията за участие в двата етапа на конкурса, изискванията към участниците и участниците – обединения от юридически лица, начинът на оценяване на офертите и подробното описание на конкурсната процедура се съдържат в конкурсната документация.

Всяко заинтересовано лице може да се запознае със съдържанието на конкурсната документация, която е публикувана на интернет страницата на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници: http://www.bgeef.com.

Адрес и лице за контакт

Адрес:                        Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници

ул. „Триадица” № 8 (Сградата на Министерство на енергетиката)

гр. София 1000

Република България

Лице за контакт:       Ивета Филипова

Телефон:                    02 9263 248

e-mail:                        i.filipova@me.government.bg

 

Краен срок за подаване на документи: 14,00 часа на 10 Декември 2018 г.

отпечатай тази страница