Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МИЕ предлага за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването

Министерство на икономиката и енергетиката предлага за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение  на Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването. Чрез направените изменения в Наредба № 16-334 за топлоснабдяването се гарантира правилно прилагане на:

  • начина на изчисление на прогнозната топлинна енергия за отопление на имот при еднократен отчет на уредите за дялово разпределение за преходните месеци на отоплителния сезон, когато се пуска или спира отоплението;
  • определянето на прогнозната топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване, когато клиентите потребяват топла вода за период по-кратък от 12 месеца поради обективни причини;
  • начинът, по който да бъде реално измерено количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация в сгради-етажна собственост и  прилагането на резултата от измерването й през отделните месеци на отоплителния сезон.

Предложените изменения в проекта се правят с цел създаване еднородна практика при прилагане на Наредба № 16-334 от отделните топлофикационни дружества и лицата по чл.139а от Закона за енергетиката, както и да дадат еднозначно решение на определени частни случаи.

Мотиви

Проект

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: d.doneva@mee.government.bg.

отпечатай тази страница