Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

МИЕ предлага за обществено обсъждане проектозакон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Основна цел на промените в Закона за енергетиката е подобряване дейността и независимостта на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Предлага се разделянето на комисията на два специализирани състава – единият по въпросите на енергетиката, а другият по въпросите на водоснабдяването, за да се оптимизира работата на комисията.

За да се гарантира независимост на вземаните от ДКЕВР решения, в закона следва да се посочи, че регулаторът не трябва да търси или приема директни инструкции от правителството или друго публично или частно лице, че трябва да работи независимо от всякакви пазарни интереси. Според промените назначаването и освобождаването на членовете на регулатора ще се извършва от народното събрание, а не както до сега от Министерския съвет Номинациите на кандидатите ще бъдат от народните представители и парламентарни групи, като е предвидена възможност юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза и с определен предмет на дейност също да могат да предлагат на народните представители и парламентарните групи кандидатури за членове на комисията. Така ще се осигури публичност в процеса на избор на членове на комисията. Увеличават се и изискванията към членовете на комисията по отношение на професионалния им опит.

Ограничаване броя на закритите заседания на ДКЕВР също е сред предвидените промени в закона. Разширява се обхватът и на публикуваната от комисия информация, включително протоколите от откритите заседания и обществените обсъждания, и начина, по който са гласували членовете на комисията при вземането на решения.

Мотиви

Проект

Предложения и мнения може да изпращате на адрес: y.stoyanov@mee.government.bg в законоустановения срок (до 4 ноември 2014 г.).

отпечатай тази страница