МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Закон за енергийната ефективност

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Закон за енергийната ефективност. Той е разработен във връзка с транспониране разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Целта на законопроекта е съществено да се допринесе за постигането на националните цели за енергийна ефективност, като по този начин страната ще се включи активно в усилията на Европейския съюз за изпълнение на общата цел на общността за 2020 г.

Със законопроекта е регламентирано определянето на националната цел за енергийна ефективност за 2020 г. За  подпомагане изпълнението на националната цел се въвежда и цел за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия.

Изпълнението на новите изисквания, въведени с проекта на нов закон ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на икономиката, намаляване на емисиите на парникови газове и подобряване на жизнения стандарт на гражданите.

С проекта на Закон за енергийната ефективност се транспонират основни положения на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Предлаганите промени са в съответствие с правото на Европейския съюз в областта на енергийната ефективност.

Проект

Мотиви

Предложения и мнения може да изпращате на адрес: k.naidenova@mee.government.bg в законоустановения срок.

отпечатай тази страница