Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030

Настоящият Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата на Република България е разработен в изпълнение на разпоредбата на чл. 3 от Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата в рамките на междуведомствената работна група, в която взеха участие представители на дванадесет ведомства.

Проектът на План е разработен в съответствие с европейските цели и политики в областта на енергетиката, насочени в дългосрочна перспектива към постигане на амбициозни общностни цели за преход към нисковъглеродна икономика, като са отчетени спецификите, опитът и традициите в енергийния отрасъл на Република България.

В документа са дефинирани основните тенденции и политики в областта на енергийната сигурност, енергийната ефективност, либерализирането на електроенергийния пазар и интегрирането му в Общия европейски енергиен пазар, развитието и разширението на газовия пазар, както и възможностите за използване на нови високоефективни енергийни технологии в страната.

В Интегрирания план е предвидена перспективата въглищните централи да бъдат основни базови мощности в българската електроенергетика до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.

Заложената в плана цел за постигане на поне 15% междусистемна свързаност в енергетиката ще съдейства за установяване на общ пазар на електроенергия в Общността.

Пълната либерализация на електроенергийния пазар трябва да бъде факт до 2025 г.,  е записано още в плана. Процесът ще бъде съпътстван с въвеждане на мерки за защита на уязвимите потребители.

В документа е заложен дял от 27%  за енергията от ВЕИ в общия енергиен микс до 2030 г.

Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030

Анекс 1 към Плана

Анекс 3 към Плана

отпечатай тази страница