ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ФОНД "СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА"

Във връзка с промените в Закона за енергетиката (ЗЕ), обнародвани в ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г. и свързаните с това задължения за предоставяне на информация от задължени лица по чл. 36е, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕ, Ви уведомяваме, че информацията следва да се предоставя в законоустановения срок на е-mail  fond_ses@me.government.bg.

Моля следвайте инструкциите:

1. Информацията се предоставя, като на посоченият e-mail се прилага попълнения образец в xlsx (Excel) формат съобразно статута Ви по чл. 36е, ал. 1 от ЗЕ:

Данните във формулярите се попълват точно във вида, в който се изискват. Напр. в колона "Единична продажна цена на електрическата енергия (лв.)" се записва само числото, отговарящо на единичната продажна цена в лв., без добавяне на текст "лв." или други символи. Не променяйте съществуващите текстове, не добавяйте колони и коментари.

Колона "Корекции" се попълва само ако в указания в ЗЕ срок изпращате коригирани данни за месеца, за който вече сте подали информация; 1 означава първа корекция, 2 - втора и т.н.

Ако изпращате информация за няколко фирми, попълнете данните в един файл.

2. Винаги проверявайте изпращаните файлове за вируси

Допълнителна информация бихте могли да получите на:

  • e-mail fond_ses@me.government.bg
  • тел. +3592 9263 242 (Люба Грозданова);
  • тел. +3592 9263 247 (Десислава Димитрова)

При технически проблеми се обръщайте към дирекция "Информационно и комуникационно осигуряване":

В изпълнение на разпоредбите на Закона за енергетиката, Министерството на енергетиката откри временна банкова сметка за чужди средства, по която да се събират вноски по Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

Откритата банкова сметка в левове е на името на Министерството на енергетиката:

IBAN: BG05 BNBG 9661 3300 1421 02

Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е BNBGBGSD.

С откриването на сметката се осигурява възможност на всички задължени лица да внасят в срок дължимите вноски, съгласно чл. 36е, ал. 3 от ЗЕ. След избор на управителен съвет на Фонда и приемането на Наредба за реда и начина на набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата, постъпилите суми ще бъдат прехвърлени по сметка на Фонда.

Допълнителна информация бихте могли да получите на:

  • E-mail fond_ses@me.government.bg
  • Тел. +3592 9263 242 (Люба Грозданова);
  • Тел. +3592 9263 247 (Десислава Димитрова).
отпечатай тази страница