Обществено обсъждане на Наредба за условията и начина на изпълнение задълженията на производителите на електрическа енергия от топлоелектрически централи с комбинирано производство

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане Наредба за условията и начина на изпълнение задълженията на производителите на електрическа енергия от топлоелектрическите централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. С Наредбата се определят условията и начинът на изпълнение на задълженията на производителите на електрическа енергия от топлоелектрическите централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, в съответствие с чл. 84, ал. 6 от Закона за енергетиката (изм. и доп. ДВ. бр.17 от 6.03.2015 г.).
Разпоредбите на тази наредба се прилагат за инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

Наредба

Мотиви

Предложения и мнения може да изпращате на адрес: d.doneva@me.government.bg в законоустановения срок.

отпечатай тази страница