Discussion news

Филтрирай по:

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд СЕС

С измененията се въвежда регламент за реда и начина за набиране на вноски от трите нови категории задължени лица - операторът на електропреносната мре...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на актуализирания Национален план за действие по енергийна ефективност

Съгласно изискванията на Директива 2012/27/ЕС планът е изготвен и представен в Европейската комисия през 2014 г. и следва да бъде актуализиран от Бълг...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление на минните отпадъци

Разработеният проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление на минните отпадъци цели привеждане н...

още

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от

Целта на разработения проект на наредба е постигане на съответствие с последните промени в ЗЕЕ. Със законовите изменения се разширява обхватът на лица...

още