Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разходи на търговски дружества

"Севлиевогаз-2000" АД

"Севлиевогаз-2000" АД осъществява дейност в съответствие с притежаваните лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител на т...

още

"Балкангаз 2000" АД

"Балкангаз 2000" АД е газоразпределително дружество притежаващо лицензии за разпределение и снабдяване от краен снабдител на територията на община Бот...

още

"Топлофикация София" ЕАД

"Топлофикация София" ЕАД е най-старата топлофикационна система в България, притежава лицензии за производство на електрическа и топлинна енергия и за ...

още

"Добруджа газ" АД

“Добруджа газ” АД осъществява дейност в съответствие с притежаваните лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ на потребителите присъедине...

още

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Производство и търговия с електрическа енергия, производство и пренос на топлинна енергия...

още

"Булгартрансгаз" ЕАД

„Булгартрансгаз” ЕАД е комбиниран газов оператор, притежаващ лицензии за пренос и съхранение на природен газ....

още

"Камено-газ" ЕООД

"Камено–газ" ЕООД осъществава дейност съгласно притежаваната лицензия за снабдяване и разпределение на природен газ на територията на Община Камено...

още