Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Удължава се срокът за подаване на заявления по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ

Във връзка с множество запитвания уведомяваме, че сроковете за подаване на заявления по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми енергийни източници, ще бъдат удължени.  Възможността за това е предвидена в чл. 3, т.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, гласуван от Народното събрание на 13 март 2020 г. Там е записано, че за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат други (извън давностните) срокове, предвидени в нормативен акт, с които се погасяват права на частноправните субекти. Така този текст е приложим и за предвидения в чл.5, ал. 1 от Наредбата срок.

По силата на посочената разпоредба, считано от 13 март 2020 г., срокът за подаване на заявления по наредбата спира да тече. Броенето ще бъде възобновено след отмяната на извънредното положение и срокът ще изтече на 19-ия ден след отмяната.

С § 25, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение определени срокове по Закона за корпоративното подоходно облагане се удължават до 30 юни 2020 г. Във връзка с това Министерството на енергетиката разработва проект за изменение на Наредба № Е-РД-16-04-06/28.09.2018 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, с който ще бъде променен срокът по чл. 5, ал. 1 от нея.

отпечатай тази страница