Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Промени в наредбата за енергийни спестявания дават възможност за по-ефективното им отчитане

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане изменения в Наредбата за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им. С направените промени се осигурява възможност търговците на енергия да получат повече от едно удостоверение за енергийни спестявания от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). По този начин се осигурява по-прецизно отчитане на резултатите от изпълнените от страна на търговците на енергия мерки за енергийна ефективност.

Съгласно разпоредбите на наредбата, потвърждаването на размера, вида и годишното разпределение на постигнати енергийни спестявания се извършва чрез удостоверение, издавано от изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Промените в наредбата дават възможност при изпълнение на една мярка за енергийни спестявания да бъде издадено повече от едно удостоверение. Така изпълнителите на мерки за енергийна ефективност ще могат да използват резултатите от тях по-рационално: част от тях – за отчитане на целите им съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност, а друга част – за прехвърляне на други задължени лица. Това прецизира и отчитането на всички доказани енергийни спестявания за изпълнението на националната цел на Република България по схемата за задължения.

При вече издадено удостоверение за енергийни спестявания, по искане на притежателя му, изпълнителният директор на АУЕР може да го анулира и на негово място да издаде две или повече удостоверения за същото количество енергийни спестявания.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес: v.ilieva@me.government.bg.

Проект за изменение на Наредба №Е-РД-04-3 за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им

Мотиви към проекта за изменение на Наредбата

отпечатай тази страница