Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Образци на документи за прилагане на Наредбата за намаляване на тежестта за бизнеса от разходите за енергия от възобновяеми източници

Със Заповед № Е-РД-16-432/04.10.2016 г. министърът на енергетиката утвърди образци на документи за прилагане на Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 77 от 2016 г.). Наредбата и утвърдените образци са публикувани  в станицата на МЕ - секиция Дейности - "Енергиен пазар"

Утвърдени образци:

1. Заявление за издаване на заповед за предоставяне на помощ за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници;

2. Декларация по чл. 5, ал. 3, т. 3 от наредбата, че предприятието не е предприятие в затруднено положение съгласно Насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение на Европейската комисия (ОВ, С 249/01 от 31 юли 2014 г.)

3. Декларация по чл. 5, ал. 3, т. 4 от наредбата, че предприятието отговаря на критериите по чл. 3, ал. 3, т. 3 от наредбата, както и за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, ал. 3, т. 4 от наредбата ;

4. Искане за издаване на удостоверение по чл. 9, ал. 2 от наредбата.

Декларацията за малко или средно предприятие, изискуема в приложимите случаи съгласно т. 10, ред 6 от образеца на заявление за издаване на заповед за предоставяне на помощ за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, се попълва и подава по образеца, утвърден от министъра на икономиката на основание чл. 4а от Закона за малките и средните предприятия

(http://www.mi.government.bg/bg/themes/deklaraciya-za-msp-i-ukazaniya-za-popalvane-12-285.html.)

отпечатай тази страница